ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชัยชนะ โอ่เอี่ยมบ้านชะม่วงลาออกจากราชการ 
2นางยุพา เพชรชมทรัพย์บ้านหนองยายเอมลาออกจากราชการ 
3นายมานะ สบายใจวังมะเดื่อร.ร.ธงชัยวิทยา สพม.10